بخشی از خط تولید خمیر آلومینیوم

بخشی از خط تولید خمیر آلومینیوم

اولین و تنها تولیدکننده خمیر آلومینیوم در ایران