بازدید نماینده مجلس شهرستان نیشابور از متالورژی پودر خراسان

بازدید نماینده مجلس شهرستان نیشابور از متالورژی پودر خراسان

بازدید نماینده مجلس شهرستان نیشابور سرکار خانم چنارانی از متالورژی پودر خراسان به عنوان یکی از واحدهای صنعتی کارآفرین و برتر