روش های آزمون شرکت طراحی ومهندسی متالوژی پودرخراسان

روش های آزمون :

لیست استانداردهای مورد استفاده برای آزمون محصولات به شرح ذیل می باشد:

1- اندازه گیری دانسیته ظاهری مطابق استاندارد astm b329-98

2- تست تعیین دانه بندی با دستگاه laser particle size analyser

3- تست تعیین سطح ویژه به روش bet

4- تست تعیین میزان لوبریکنت astm d480-88

5- استاندارد نمونه گیری و تست پودر آلومنیوم فلیک و خمیر آلومینیوم astm d480-88

6- تست میزان آزاد سازی گاز هیدروژن در محلول هیدروکسید کلسیم journal of asian ceramic societies

apparent density standard metal powder -7

8- controllable hydrogen release via aluminum powder

9- determination of bulk density

10- determination of the surface

11- sampling and testing of flaked aluminum

12- standard for aluminum powder