روش های آزمون شرکت طراحی ومهندسی متالوژی پودرخراسان

روش های آزمون :

لیست استانداردهای مورد استفاده برای آزمون محصولات به شرح ذیل می باشد:

1- اندازه گیری دانسیته ظاهری مطابق استاندارد astm b329-98

2- تست تعیین دانه بندی با دستگاه laser particle size analyser

3- تست تعیین سطح ویژه به روش bet

4- تست تعیین میزان لوبریکنت astm d480-88

5- استاندارد نمونه گیری و تست پودر آلومنیوم فلیک و خمیر آلومینیوم astm d480-88

6- تست میزان آزاد سازی گاز هیدروژن در محلول هیدروکسید کلسیم journal of asian ceramic societies

apparent density standard metal powder

controllable hydrogen release via aluminum powder

determination of bulk density

determination of the surface

sampling and testing of flaked aluminum

standard for aluminum powder