اهداف شرکت متالورژی پودر خراسان

اهداف شرکت:

اهداف شرکت متالورژی پودر خراسان شامل موارد ذیل می باشد: 

- افزایش کیفیت و کمیت و تنوع تولید 

- بومی سازی پودر فلزات مورد نیاز صنایع مختلف 

- توسعه منابع انسانی و افزایش اشتغال زایی

 - انجام پروژه های تحقیقاتی